"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika

cilja tega sklopa sta:
analiza specializiranih korpusov s stališča tipičnih težav pri produkciji besedil v slovenskem jeziku
izdelava smernic glede možnih jezikovnotehnoloških pripomočkov, s katerimi bi bilo mogoče analizirane težave odpraviti ali omiliti
za namen analize dejanskih jezikovnih kompetenc šolske populacije in tujih govorcev sloveščine je predvidena izdelava dveh specializiranih korpusov:
šolska produkcija maternih govorcev slovenščine (osnovna/srednja šola)
pisni izdelki tujejezičnih govorcev slovenščine
zbiranje korpusov, analiza in izdelava smernic bodo potekali od januarja 2009 do decembra 2010

Vodja aktivnosti: dr. Tadeja Rozman, Trojina

MŠŠ EU