"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 14

Slovnični analizator (december 2011)

Kazalnik je izdelana programska oprema (slovnični analizator), ki vsebuje komponente: lematizator, oblikoslovni označevalnik in skladenjski razčlenjevalnik.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU