"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 19

Referenčni korpus z govornim podkorpusom (junij 2012)

Kazalnik je redno vzdrževani pisni korpus z govornim podkorpusom.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU